Home > NABÍDKA ZBOŽÍ TEPLOTNÍ SKŘÍŇ SUŠÁRNA ECOCELL
19 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
TEPLOTNÍ SKŘÍŇ SUŠÁRNA ECOCELL Tisk Email

 


Teplotní skříň sušárna Ecocell

Teplotn� sk?�? su��rna Ecocell 22, 55, 111, 222, 404, 707


V�echny technick� �daje se vztahuj� na 22�C okoln� teploty a 10% kol�s�n� nap?t�.
*) S�ta mohou b�t zapln?na max. do 50% plochy pro umo�n?n?n� rovnom?rn�ho proud?n� vzduchu
"R" ... otev�r�n� dve?� vpravo


Od 10�C nad okoln� teplotou do 250�C.
Teplotn� sk?�n? ECOCELL ECO� s p?irozen�m proud?n�m.

Teplotn� sk?�n? a su�i?ky ECOCELL ECO jsou vybaveny topnou soustavou� v mezipl�ti. Ta umo�?uje p?irozenou termodynamiku k optim�ln�mu oh?�v�n� a temperov�n� materi�l?, kter� vy�aduj� ?asov? rozs�hl� procesy s omezen�m proud?n�m vzduchu.

Nejprod�van?j�� su��rna.....Smile

oliteln� nestandardn� proveden�, dopl?ky:
z�mek dve?�
dve?e s otev�r�n�m doleva
pr?hledn� okno dve?� s vnit?n�m osv?tlen�m
bo?n� pr?chodka o pr?m?ru 25 nebo 50 mm
p?�davn� s�ta
tisk�rna
odkap�vac� vana
flexibiln� teplotn� ?idla

................................ > Cen�k <

Po dvou letech intenzivni?ho vy?voje je na?m cti? p?edstavit se?riovou vy?robu ?ady ECO. Vy?roba u?sp?�ny?ch ?ad Standard a Komfort je definitivn? ukon?ena na konci tohoto roku. (Na?hradni? di?ly budou k dispozici minima?lne na?sleduji?ci?ch 5-7 let.) I kdy� je ?ada ECO ekonomickou ?adou v ra?mci vy?robni?ho sortimentu, obsahuje oproti ?ad? Standard 72 vylep�eni? v oblasti hardwaru & softwaru. S podrobnostmi se m?�ete sezna?mit b?hem produktovy?ch �koleni? v roce 2018 nebo v na�ich novy?ch katalozi?ch. P?ilo�eny? novy? ceni?k bere v u?vahu v�echny modelove? zm?ny a plati? pro objedna?vky od 1. 1. 2018.
ECOCELL 22 l 55 l 111 l 222 l 404 l 707 l
Vnit?n� rozm?ry mm
nerez DIN 1.4301
��?ka 244 400 540 540 540 940
hloubka 330 390 390 540 540 540
v��ka 295 350 530 760 1410 1410
Vn?j�� rozm?ry p?�stroje mm ��?ka 406 620 760 760 760 1160
hloubka 604 640 640 790 790 790
v��ka (N = s nohama , K = s kole?ky) 560 (N) 680 (N) 860 (N) 1090 (N) 1910 (K) 1910 (K)
Po?et chromovan�ch s�t v�cen? p?�stroje [ks] 2 2 2 2 2 2
Max. p?�pustn� zat�en� s�t Nosnost s�ta 20 20 20 30 30 50
nosnost celkem 50 50 50 70 100 130
Max. po?et s�t v�komo?e [ks] 4 4 7 10 19 19
Hmotnost p?�stroje netto [kg] 35 55 75 100 150 215
Pracovn� teplota od 5'C/10'C nad okoln� teplotu do 'C 70 250 250 250 250 250
Doba n�b?hu na teplotu 250�C
p?i uzav?en� klapce a 230V
59 59 60 99 85 95
Po?et v�m?n vzduchu p?i 150�C 8 8 12 5 4 3
Elektrick� p?ipojovac� parametry s�? 50/60 Hz; [V] 230 230 230 230 400 400
Elektrick� parametry max.p?�kon ; [kW] 0,9 1,3 1,9 1,8 3,6 4,5


Teplotn� sk?�n? s objemem 22, 55, 111, 222, 404, 707 litr? Image
Uveden� ceny jsou stejn� jako ceny v�robce


N�zev Proveden� DPH Cena bez DPH

ECOCELL ECO 22 Proveden� - lak 21 28 900,- K?

ECOCELL ECO 55 Proveden� - lak 21 31 700,- K?

ECOCELL ECO 111 Proveden� - lak 21 44 200,- K?

ECOCELL ECO 222 Proveden� - lak 21 73 900,- K?

ECOCELL ECO 404 Proveden� - lak 21 99 500,- K?

ECOCELL ECO 707 Proveden� - lak 21 127 300,- K?
> nahoru <
Aktualizováno Pondělí, 17 Únor 2020 01:06