Home > NABÍDKA ZBOŽÍ ULTRAZVUKOVÁ ČISTICÍ VANA LAK
19 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
ULTRAZVUKOVÁ ČISTICÍ VANA LAK Tisk Email

 

ZPĚT


Prov�d�me odborn� servis UZ van v?etn? dod�vek n�hradn�ch d�l?.

Ultrazvukov� ?�st�c� vana

Princip: ultrazvukov� vln?n� v kapalin? m� za n�sledek d�ky periodick�mu st?�d�n� akustick�ho tlaku a podtlaku naru�en� vazeb mezi ?i�t?n�m p?edm?tem a ne?istotou. ?i�t?n� ultrazvukem je v�estrann� a mnoho�?elov�, vani?ky jsou ur?eny na ?i�t?n� mal�ch sou?�stek z r?zn�ch materi�l? od b?�n�ch ne?istot, mastnoty, zbytk? brusiva, le�tic�ch past a pod. Nevy�aduje speci�ln� oblsuhu, podstatn? zkracuje pracovn� ?as pot?ebn� na ?i�t?n� a t�m i provozn� n�klady, dokonale ?ist� sou?�stky bez p?edch�zej�c� demont�e.

Obory, ve kter�ch se nejv�ce uplat?uje ?i�t?n� ultrazvukem: elektronika a mikroelektronika, jemn� mechanika, klenotnictv�, optika, hodin�?stv�, stomatologie, chirurgie, model�?stv�, v�zkumn� laborato?e, p?esn� stroj�renstv�, skl�?stv�, potravinov� a chemick� pr?mysl, tukov� pr?mysl.


Laboratorn� ultrazvukov� ?isti?ky ?ada LC
Ur?en� na�?i�t?n� a odma�?ov�n� p?edm?t? kovu, skla, um?l� hmoty
Zabudovan� ultrazvukov� gener�tor s pracovn� frekvenc� 38 kHz� 10%
S�la st?ny 0,45 mm
Oh?ev�?�zen� termostatem 0 - 50�C nebo 0 - 77�C
Mechanick� ?asov� sp�na? 0 - 60 min s mo�nost� trval�ho chodu
Nap�jen� ze s�t? 230 V/50 Hz

Laboratorn� ultrazvukov� ?isti?ka LC 02000 A

bjem vany: 1,25 L
V�kon ultrazvuku: 40 W
Oh?ev: 60 W
Vni?n� rozm?ry vany: 153x140x100 mm
V�pustn� ventil: NE
Hmotnost za?�zen�: 5 kg

.........................> Cen�k <


Laboratorn� ultrazvukov� ?isti?ka LC 03000 A

Objem vany: 2,5 L
V�kon ultrazvuku: 50 W
Oh?ev: 60 W
Vni?n� rozm?ry vany: 240x140x100 mm
V�pustn� ventil: NE
Hmotnost za?�zen�: 6 kg

.........................> Cen�k <


Laboratorn� ultrazvukov� ?isti?ka LC 04000 A

Objem vany: 5 L
V�kon ultrazvuku: 100 W
Oh?ev: 180 W
Vni?n� rozm?ry vany: 300x150x150 mm
V�pustn� ventil: ANO
Hmotnost za?�zen�: 7 kg

.........................> Cen�k <


Laboratorn� ultrazvukov� ?isti?ka LC 10000 A

Objem vany: 10 L
V�kon ultrazvuku: 140 W
Oh?ev: 320 W
Vni?n� rozm?ry vany: 300x240x150 mm
V�pustn� ventil: ANO
Hmotnost za?�zen�: 11 kg

.........................> Cen�k <


Laboratorn� ultrazvukov� ?isti?ka LC 12000 A

Objem vany: 12 L
V�kon ultrazvuku: 160 W
Oh?ev: 320 W
Vni?n� rozm?ry vany: 330x300x150 mm
V�pustn� ventil: ANO
Hmotnost za?�zen�: 12 kg

.........................> Cen�k <


Laboratorn� ultrazvukov� ?isti?ka LC 20000 A

Objem vany: 20 L
V�kon ultrazvuku: 350 W
Oh?ev: 2x320 W
Vni?n� rozm?ry vany: 500x300x150 mm
V�pustn� ventil: ANO
Hmotnost za?�zen�: 16 kg

.........................> Cen�k <


Laboratorn� ultrazvukov� ?isti?ka LC 25000 A

Objem vany: 25 L
V�kon ultrazvuku: 400 W
Oh?ev: 2x320 W
Vni?n� rozm?ry vany: 500x300x200 mm
V�pustn� ventil: ANO
Hmotnost za?�zen�: 18 kg

.........................> Cen�k <


Pr?myslov� ultrazvukov� ?isti?ky ?ada PC
Maj� zes�lenou konstrukci a zes�len� proveden� vani?ky.
Ur?en� na�?i�t?n� a odma�?ov�n� p?edm?t? kovu, skla, um?l� hmoty
Zabudovan� ultrazvukov� gener�tory s pracovn� frekvenc� 38 kHz� 10%
S�la st?ny 2,00 mm.
Oh?ev�?�zen� termostatem 0 - 77�C
Mechanick� ?asov� sp�na? 0 - 60 min s mo�nost� trval�ho chodu
Nap�jen� ze s�t? 230 V/50 Hz

Pr?myslov� ultrazvukov� ?isti?ka PC 04000 A
Objem vany: 5 L
V�kon ultrazvuku: 100 W
Oh?ev: 180 W
Vni?n� rozm?ry vany: 285x185x100 mm
V�pustn� ventil: ANO

.........................> Cen�k <

Pr?myslov� ultrazvukov� ?isti?ka PC 12000 A
Objem vany: 12 L
V�kon ultrazvuku: 60 W
Oh?ev: 320 W
Vni?n� rozm?ry vany: 365x240x160 mm
V�pustn� ventil: ANO

.........................> Cen�k <

Pr?myslov� ultrazvukov� ?isti?ka PC 25000 A
Objem vany: 25 L
V�kon ultrazvuku: 400 W
Oh?ev: 2x320 W
Vni?n� rozm?ry vany: 485x290x200 mm
V�pustn� ventil: ANO

.........................> Cen�k <

Pr?myslov� ultrazvukov� ?isti?ka PC 40000 A
Objem vany: 40 L
V�kon ultrazvuku: 500 W
Oh?ev: 2x320 W
Vni?n� rozm?ry vany: 480x350x250 mm
V�pustn� ventil: ANO

UZ vana LC 42000 A s houp�n�m HUP

ImageObjem vany: 42 L
V�kon ultrazvuku: 500 W
Oh?ev: 550 W
Vni?n� rozm?ry vany: 480x350x245 mm
V�pustn� ventil: ANO
Houpac� mechanizmus: ANO
Hmotnost za?�zen�: 35 kg

.........................> Cen�k <


Houpac� za?�zen� HUP UZ vana LC 10000 A

ImageKompletn� sestava univerz�ln� houpac� mechanizmu v?etn? UZ vany. Rychlost houp�n� je nastaviteln�, max.zat�en� ko�e jsou 5 kg.

Technick� parametry:
Nap?t� 230V / 50 Hz
Elektromotor m� nap?t� 24 V
Houp�n� nahoru a dol? v rozsahu 30 mm
Rychlost houp�n� je nastaviteln� p?ep�na?em.

Sestava obsahuje:
houpoac� za?�zen�.........................> Cen�k <
z�v?s
transform�tor
elektromotor


Houpac� za?�zen� HUP UZ vana LC 25000 A

Image

Horn� vidlice u HUP-u je zam?niteln� u v�ech 3 dr?h? objem? UZ van.

UZ vana LC 10000 A
UZ vana LC 12000 A
UZ vana LC 42000 A

Houpac� mechanismus je ulo�en kluzn? a lo�isko je dimenzovan� na celou �ivotnost za��zen� - nema�e se. Elektromotor zvedac�ho mechanismu nepot?ebuje �dr�bu.

.........................> Cen�k <


Pr?myslov� UZ vany stoln�, stojanov�

ImageImage

.


Ko�e pro UZ ?isti?ky

Image

Nerezov� s�?ovina.
Rozm?r oka 5x5 mm, nebo 6x6 mm.

........................> Cen�k <


Modulov� syst�my pro ?i�t?n�, odma�t?n�, oplach, su�en� ?ada KU

Image

Z�kazn�ky obl�ben� syst�m:
kombinace z�kladn�ch modul? (?i�t?n�, oplach, su�en�)
mo�nost rozlo�en�, slo�en� a kombinace jednotliv�ch modul?
mo�nost dopln?n� o k�v�n� s ko�i p?i ?i�t?n�, automatick� p?esun ko�?
mo�nost pln� automatizace sestavy
vysok� spolehlivost a kvalita
vysok� �?innost a v�konnost p?i rozm?rov� nen�ro?nosti
jednoduchost a variabilita syst�mu a parametr?
jednoduchost obsluhy, bezpe?nost

?ist�c� sestava m?�e b�t tvo?en�:.........................................> Cen�k <
UZ vana - 10 litr?
Vana bez UZ - oplach
Lamin�rn� su�i?ka


Laboratorn� ?isti?ka s oh?evem, ?asova?em, nerezov� UZ vani?ka, tlou�?ka st?ny 0,45 mm
Typ V�kon
(W)
Objem
(l)
Oh?ev
(W)
V�pustn�
ventil
Teplota
(�C)
Vnit?n�
rozm?ry (mm)

Vn?j��
rozm?ry (mm)

Hmotnost
(kg)
LC 02000 A 40 1,25 60 nen� 50
153x140x100 184x170x227 5
ko��k
105x85x45

LC 03000 A 50 2,5 60 nen� 50
240x140x100 270x170x227 6
ko��k
160x100x45

LC 04000 A 100 5 180 ano 0-77
300x150x150 335x185x315 7
ko��k
230x100x650

LC 10000 A 140
10
320
ano 0-77 300x240x150
335x275x315 11
ko��k
235x170x60

LC 12000 A 160 12 320 ano 0-77
330x300x150 365x335x315 12
ko��k
275x235x45

LC 20000 A 350 20 2x320 ano
0-77
500x300x150 540x335x325 16
ko��k
435x235x45

LC 25000 A 400 25 2x320 ano 0-77
500x300x200 540x335x375 18
ko��k
435x235x45


Pr?myslov� ?isti?ka s oh?evem, ?asova?em, nerezov� UZ vani?ka, tlou�?ka st?ny 2 mm
Typ V�kon
(W)
Objem
(l)
Oh?ev
(W)
V�pustn�
ventil
Teplota
(�C)
Vnit?n�
rozm?ry (mm)

Vn?j��
rozm?ry (mm)

Hmotnost
(kg)
PC 04000 A 100 5 180 ano 0-77 285x185x100 330x230x315
PC 12000 A 160 12 320 ano 0-77 365x240x160 395x275x290
PC 25000 A 400 25 2x320 ano 0-77 485x290x200 540x335x350
PC 40000 A 500 40 2x320 ano 0-77 480x350x250 535x395x410

Nerezov� ko�e po�adovan�ch rozm?r? ATYP vyrob�me dle Va�eho po�adavku.


ULABORATORN� UZ VANY lakovan� obal, nerezov� vana, ?ada OP
Uveden� ceny jsou stejn� jako ceny v�robce Image


N�zev Ovl�d�n� DPH Cena bez DPH

Laboratorn� ultrazvukov� ?isti?ka ?ady LC

LC 02000 A mechanick� ?asova? v rozsahu 0 - 60 min s termostatem v?. v�ka
21 10 980,- K?

LC 03000 A mechanick� ?asova? v rozsahu 0 - 60 min s termostatem v?. v�ka 21 11 920,- K?

LC 04000 A mechanick� ?asova? v rozsahu 0 - 60 min s termostatem v?. v�ka 21 17 420,- K?

LC 10000 A mechanick� ?asova? v rozsahu 0 - 60 min s termostatem v?. v�ka 21 19 480,- K?

LC 12000 A mechanick� ?asova? v rozsahu 0 - 60 min s termostatem v?. v�ka 21 21 720,- K?

LC 20000 A mechanick� ?asova? v rozsahu 0 - 60 min s termostatem v?. v�ka 21 38 540,- K?

LC 25000 A mechanick� ?asova? v rozsahu 0 - 60 min s termostatem v?. v�ka 21 43 220,- K?
....
Nerezov� ko�e pro laboratorn� ultrazvukov� ?isti?ky LC, s�?ovina, oka 6 x 6 mm

K 2 ko� pro K-2 21 1 390,- K?

K 3
ko� pro K-3 21 1 450,- K?

K 4
ko� pro K-4 21 1 750,- K?

K 10 ko� pro K-10 21 1 950,- K?

K 12 ko� pro K-12
21 2 250,- K?

K 25 ko� pro K-25
21 2 450,- K?Pr?myslov� ultrazvukov� ?isti?ka pro nep?etr�it� provoz - zes�len� proveden� vany ?ada PC

PC 04000 A mechanick� ?asova? v rozsahu 0-60 min termostat v?. v�ka a ko�e
21 22 540,- K?

PC 12000 A mechanick� ?asova? v rozsahu 0-60 min termostat v?. v�ka a ko�e 21 34 290,- K?

PC 25000 A mechanick� ?asova? v rozsahu 0-60 min termostat v?. v�ka a ko�e 21 54 840,- K?

PC 40000 A mechanick� ?asova? v rozsahu 0-60 min termostat v?. v�ka a ko�e 21 67 520,- K?
....

HUP Houpac� za?�zen� pro UZ vanu typ? LV 02000 a� LV 25000 21 56 200,- K?

HUP LV 42000 Houpac� za?�zen� pro UZ vanu typuLVP 42000 21 74 800,- K?
....

Atypick� rozm?ry ultrazvukov�ch ?ist�?ek a ko�? = v�roba na objedn�vku

> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 30 Leden 2020 21:36