Home > NABÍDKA ZBOŽÍ TEPLOTNÍ SKŘÍŇ SUŠÁRNA VENTICELL
18 | 02 | 2020
TEPLOTNÍ SKŘÍŇ SUŠÁRNA VENTICELL Tisk Email

 


Teplotní skříň, sušárna

Venticell 22, 55, 111, 222, 404, 707

od 10 �C nad okoln� teplotou do 250 �C....... Kiss

VENTICELL PLUS do 300 �C. Teplotn� a su�ic� sk?�n je zalo�ena na speci�ln�m postupu ventilace. Pomoc� syst�mu veden� vzduchu je vzduch z vnit?n�ho prostoru�roubovit? veden nahoru. Dal�� syst�my veden� vzduchu v zadn�ch a bo?n�ch st?n�ch zaji�tuj� homogenn� sm?sici tepl�ho vzduchu a t�m exaktn� teplotn� profil. Materi�l nal�zaj�c� se ve vnit?n�m prostoru je tak ze v�ech stran rovnom?rn? zah?�v�n.

Voliteln� nestandardn� proveden�, dopl?ky:
z�mek dve?�
dve?e s otev�r�n�m doleva
pr?hledn� okno dve?� s vnit?n�m osv?tlen�m
bo?n� pr?chodka o pr?m?ru 25 nebo 50 mm
p?�davn� s�ta
tisk�rna
odkap�vac� vana
flexibiln� teplotn� ?idla............... > Cen�k <
Modely 22
55
111
222
404
707
Vnit?n� prostor nerez
DIN 1.4301
objem
�i?ka
hloubka
v��ka
cca litr?
cca mm
cca mm
cca mm
22
240
330
295
55
400
390
350
111
540
390
530
222
540
540
760
404
540
540
1410
707
940
540
1410
S�ta

veden� pro s�ta max.
standardn�vybaven�
po?et
ks
4
2
4
2
7
2
10
2
19
2
19
2
Maxim�ln� p?�pustn� zat�en� s�t *)
nosnost s�ta
nosnost celkem
max. kg/s�to
max. kg/sk?�?
20
34
20
50
20
50
30
70
30
100
50
130
Po?et dve?�

ks
1
1
1
1
1
2
Vn?j�� rozm?ry
(v?etn? dve?�
a madla)�i?ka
hloubka
v��ka (s nohama N,
s kole?ky K)
pr?m?r v?trac�ho
hrdla
cca mm
cca mm
cca mm

cca mm

406
516
604

52

620
640
680N

52

760
640
860N

52

760
790
1100N

52

760
790
1910K

52

1160
790
1910K

52

Hmotnost

netto
brutto
cca kg
cca kg
35
30
55
61
75
84
100
117
150
165
215
233
Pracovn� teplota
(za?�tek regulace)
VENTICELL


VENTICELL PLUS


od 10 �C
nad okoln�
teplotou do �C
od 10 �C
nad okoln�
teplotou do �C
250


300


250


300


250


300


250


300


250


300


250


300


Odchylky teploty
podle DIN 12880,
od pracovn� teploty
p?i uzav?en�
odv?tr�vac� klapce
a dve?�ch
prostorov? (+/-)
?asov? (+/-
cca % z
dosa�en� teplotycca �C
1
0,4
1
0,4
1
0,4
1
0,4
1,5
0,4
2,5
0,4
Doba n�b?hu na teplotu 250 �C
p?i uzav?en�
klapce a
nap?t� 230 V

cca �C
38
49
53
70
58
64
Po?et v�m?n
vzduchu
p?i 150 �C

cca/h


45


45


49


24


18


12


Elektrick�
parametry
- s�? 50/60 Hz
max. p?�kon
p?�kon v
pohotovostn�m
stavu
[stand by]
proud
nap?t�
cca kW
cca WA
V
1,9
55,6
230
1,3
55,6
230
1,9
58,3
230
1,9
58,3
23
3,7
55,2;5,2;5,2
400/3N
4,9
55,2;5,2;1 0,4400/3N
*) S�ta mohou b�t zapln?na max. do cca 50 % plochy, a to pokud mo�no tak, aby bylo umo�n?no rovnom?rn� proud?n� vzduchu uvnit? prostoru komory.
V�echny technick� �daje se vztahuj� na 22 �C okoln� teploty a 10 % kol�s�n� nap?t�.

Teplotn� a su��c� sk?�n? - VENTICELL

Uveden� ceny jsou stejn� jako ceny v�robceImage


N�zev Proveden� DPH Cena bez DPH

Standardn� linie

VENTICEL 22 lak 21 33 300,- K?

VENTICEL 55 lak 21 36 100,- K?

VENTICEL 111 lak 21 49 700,- K?

VENTICEL 222 lak 21 84 900,- K?

VENTICEL 404 lak 21 109 600,- K?

VENTICEL 707 lak 21 147 100,- K?
.........

Konfortn� linie

VENTICEL 22 lak 21 45 300,- K?

VENTICEL 55 lak 21 48 100,- K?

VENTICEL 111 lak 21 61 700,- K?

VENTICEL 222 lak 21 94 000,- K?

VENTICEL 404 lak 21 119 900,- K?

VENTICEL 707 lak 21 157 500,- K?
> nahoru <
Aktualizováno Pondělí, 03 Únor 2020 20:13