Home > NABÍDKA ZBOŽÍ SUŠÁRNA TEPLOTNÍ SKŘÍŇ DUROCELL
18 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
SUŠÁRNA TEPLOTNÍ SKŘÍŇ DUROCELL Tisk Email

 


Prov�d�me servis p?�stroj? v?etn? dod�vek n�hradn�ch d�l?.

Sušárna, teplotní skříň

Teplotn� sk?�? Durocell 22, 55, 111, 222


Vysok� odolnost proti �?ink?m kyselin a jejich par, ide�ln� pro hydrol�zu, extrakci i rozklad l�tek, mikroprocesorem ?�zen� automatika - to je z�kladn� charakteristika nov� ?ady teplotn�ch sk?�n�
DUROCELL ve 4 objemov�ch velikostech.

od 5 �C nad teplotou okol� do 125 �C...... Smile

Teplotn� sk?�n? DUROCELL jsou vybaveny topnou soustavou integrovanou v mezipl�ti. Ta umo�?uje p?irozenou konvekc� optim�ln� vyh?�v�n� a temperov�n� materi�l?. P?�stroje DUROCELL s vysoce odolnou vnit?n� ochrannou vrstvou EPOLON jsou Va�� spr�vnou odpov?d� na nebezpe?� par s obsahem kyselin i na riziko v pr?b?hu procesu.

Ochrann� povlak chr�n� vnit?n� plochy nerezov� komory i reg�lov�ch polic.

Vrstva EPOLON je odoln� v??i:
(+ = dob?e, ++ = velmi dob?e)
10%-n� kyselin? soln�
10%-n� kyselin? s�rov�
10%-n� kyselin? octov�
10%-n� kyselin? fosfore?n�
10%-n� kyselin? ml�?n�
10%-n� kyselin? citr�nov�
trichl�retylenu
perchl�retylenu
10%-n�mu hydroxidu sodn�mu
10%-n�mu hydroxidu amonn�mu
10%-n�mu hydroxidu draseln�mu


++
++
++
++
++
+
+
+
++
++
++

................................. > Cen�k <

Voliteln� nadstandardn� vybaven�:

  • z�mek dve?�
  • p?�vod inertn�ho plynu
  • tisk�rna
  • t�denn� program�tor
  • flexibiln�?idla (PT 100, NiCrNi)
  • s�ta a odkap�vac� police
  • dve?e s otev�r�n�m doleva


P?�slu�enstv� - viz samostatn� cen�kna po��d�n�.

V�echny technick� �daje se vztahuj� na 22 �C okoln� teploty a 10 % kol�s�n� nap?t�. *) S�ta mohou b�t zapln?na max. do 50 % plochy tak, aby bylo umo�n?no rovnom?rn� proud?n� vzduchu.
"R" ... otev�r�n� dve?� vpravo

...................... > Cen�k <

Modely 22 55 111 222
Vnit?n� prostor nerez� DIN 1.4301 povrstven� EPOLONEM
Objem l 22 55 111 222
Vnit?n� rozm?ry mm
��?ka
hloubka
v��ka

244
330
295

400
390
350

540
390
530

540
540
760
Vn?j�� rozm?ry p?�stroje mm
��?ka
hloubka
v��ka N=s nohama, K=s kole?ky)

406
516
604 (N)

620
640
680 (N)

760
640
680 (N)

760
790
680 (N)
Po?et chromovan�ch s�t v cen? p?�stroje ks
2 2 2 2
Max. po?et s�t v komo?e [ks]
4 4 7 10
Pracovn� teplota od pokojov� teploty +5�C 125 125 125 125
Odchylky teplot podle DIN 12880 [%(�C)] - 2 (0,3) 2 (0,3) 2 (0,3)
Nah?�vac� doba na 100''C [min] - 41 48 50
Odvod tepla do okol� p?i 100�C [W] - 380 490 630
Rychlost v�m?ny vzduchu p?i 100�C [cca/h] 8 8 12 5
Elektrick� p?ipojovac� parametry s�? 50/60 Hz; [V]
230 230 230 230
Hmotnost p?�stroje bez obalu [kg]
35 55 75 100
P?�kon [kW] 1,9 1,3 1,9 1,8

Teplotn� sk?�n? s objemem 22, 55, 111, 222 litr? Image
Uveden� ceny jsou stejn� jako ceny v�robce

N�zev Proveden� DPH Cena bez DPH

Standardn� linie

DUROCELL 22 R Proveden� - lak 21 64 700,- K?

DUROCELL 55 R Proveden� - lak 21 70 100,- K?

DUROCELL 111 R Proveden� - lak 21 81 800,- K?

DUROCELL 222 R Proveden� - lak 21 109 900,- K?
.........

Konfortn� linie

DUROCELL 22 R Proveden� - lak 21 76 600,- K?

DUROCELL 55 R Proveden� - lak 21 82 000,- K?

DUROCELL 111 R Proveden� - lak 21 92 000,- K?

DUROCELL 222 R
Proveden� - lak 21
120 800,- K?
> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 30 Leden 2020 22:39