Home > NABÍDKA ZBOŽÍ ULTRAZVUKOVÁ VANA PRŮMYSLOVÁ
19 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
ULTRAZVUKOVÁ VANA PRŮMYSLOVÁ Tisk Email

 

ZPĚT


Prov�d�me odborn� servis UZ van v?etn? dod�vek n�hradn�ch d�l?.

UZ vana PR?MYSLOV�: ���

Mechanick� nastaven� = ultrazvuk + ?asova? + termostat

Ultrazvukov� ?ist�c� vany v pr?myslov�m nerezov�m proveden� s mechanick�m ovl�d�n�m. Pracovn� ?�st ?isti?ky tvo?� sva?ovan� nerezov� n�doba, na kter� jsou p?�mo lepeny ultrazvukov� m?ni?e - z�?i?e. Tato n�doba je z materi�lu o tlou�?ce 2,5 mm, tak�e nehroz� mechanick� po�kozen� ultrazvukov� ?isti?ky p?i upadnut� ?i�t?n�ho d�lu do vany. Ve spodn� ?�sti se nach�z� ultrazvukov� gener�tor. Pr?myslov� ultrazvukov� ?isti?ky se vyr�b� taky ve verzi I+, extern� ultrazvukov� gener�tor. Tyto verze se vyu��vaj� hlavn? v p?�pad? agresivn�ho okoln�ho prost?ed� a v p?�pad? po�adavku vysok� provozn� teploty pracovn� l�zn?. Ultrazvukov� ?isti?ky jsou vhodn� do nep?etr�it�ch provoz?, kde se ?ist� t?��� a objemn?j�� d�ly.
UZ vany maj� pouze z�kladn� ovl�dac� prvky. Vany ni���ch objem? maj� pouze hlavn� vyp�na?, kter�m se sou?asn? spou�t� i chod ultrazvuku. ?isti?ky v?t��ch objem? maj� hlavn� vyp�na?, mechanick� ?asova? pro chod ultrazvuku 0-15 min/ st�l� chod, mechanick� termostat 20-80�C s kontrolkou, sp�na? DEGAS na rychl� odplyn?n� kapaliny a ru?n� vypou�t?c� ventil.

1) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-2IM nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 60 W
- oh?ev 200 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 220x120x130
- v��ka hladiny - 80 mm
- objem - 2 l

................ > Cen�k <


2) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-5IM nerezov�, mechanick� ovl�dan�

Image- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 150 W
- oh?ev 350 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 285x135x180
- v��ka hladiny - 155 mm
- objem - 6 l

........................... > Cen�k <


3) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-6K nerezov�, mechanick� ovl�dan� (bez oh?evu)

Image

- celonerezov� proveden�, kruhov� vana
- vhodn� pro ?ist�c� laboratorn� s�t?
- UZ v�kon 300 W
- rozm?ry v mm - pr?m?r 245x160
- v��ka hladiny - 130 mm
- objem - 6 l
- v�pus? 1/2"

........................... > Cen�k <


4) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-6IM nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- UZ v�kon 150 W
- oh?ev 2 x 350 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 500x140x130
- v��ka hladiny - 100 mm
- objem - 7 l
- v�pus? 1/2"

........................... > Cen�k <


5) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-9IM nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- UZ v�kon 180 W
- oh?ev 650 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 500x140x160
- v��ka hladiny - 130 mm
- objem - 9 l
- v�pus? 1/2"

........................... > Cen�k <


6) Pr?myslov� ultrazvukov� ?isti?ka K-10IM nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 180 W
- oh?ev 2 x 350 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 285x225x180
- v��ka hladiny - 155 mm
- objem - 10 l
- v�pus? 1/2"

........................... > Cen�k <


7) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-12IM nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 200 W
- oh?ev 2 x 350 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 315x285x180
- v��ka hladiny - 155 mm
- objem - 14 l
- v�pus? 1/2"

Realizace �DB DR�TOVNA a.s., Bohum�n


........................ > Cen�k <


8) Pr?myslov� ultrazvukov� l�ze? K-17IM nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- UZ v�kon 350 W
- oh?ev 2 x 350 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 600x150x220
- v��ka hladiny - 180 mm
- objem - 17 l
- v�pus? 1/2"

........................... > Cen�k <


9) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-25IM nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 400 W
- oh?ev 2 x 650 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 490x285x210
- v��ka hladiny - 180 mm
- objem - 25 l
- v�pus? 1/2"

Realizace 9/2017, BETOTECH, s.r.o., Brno

........................... > Cen�k <


9a) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-25IM nerezov�, mechanick� ovl�dan�, ATYP
- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 400 W
- oh?ev 2x650 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry 490x285x210mm
- v��ka hladiny 180 mm
- objem 25 l, v�pus? 1/2"

Realizace 9/2017, BETOTECH, s.r.o., Brno (na ?i�t?n� kruhov�ch s�t)

........................... > Cen�k <

10) Pr?myslov� ultrazvukov� ?isti?ka K-30IM nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 450 W
- oh?ev 2 x 650 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 530x340x200
- v��ka hladiny - 170 mm
- objem - 30 l
- v�pus? 3/4"

........................... > Cen�k <


11) Pr?myslov� ultrazvukov� ?isti?ka K-40IM nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- pr?myslov� ?isti?ka
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 550 W
- oh?ev 2 x 650 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 530x340x260
- v��ka hladiny - 230 mm
- objem - 40 l
- v�pus? 3/4"

........................... > Cen�k <


12) Pr?myslov� ultrazvukov� ?isti?ka K-50IM nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 650 W
- oh?ev 2 x 650 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 530x340x315
- v��ka hladiny - 280 mm
- objem - 50 l
- v�pus? 3/4"

........................... > Cen�k <


N�vod na UZ pr?myslov� vany (kliknout na):Image

UZ vana PR?MYSLOV�: �

Elektronick� nastaven� = ultrazvuk + ?asova? + termostat

Ultrazvukov� l�zn? - vany s elektronick�m ovl�d�n�m jsou vybaveny hlavn�m vyp�na?em, digit�ln�m zobrazovac�m a ovl�dac�m panelem a ru?n�m vypou�t?c�m ventilem. Na digit�ln�m panelu nastavujeme ?as chodu ultrazvuku 0-90 min/ st�l� chod, teplotu 20-90�C a intenzitu ultrazvuku 10-100% v deseti stupn�ch. Nastaven� hodnoty lze pomoc� tla?�tka REAL p?epnout na aktu�ln� hodnoty. D�le je na digit�ln�m panelu tla?�tko DEGAS na rychl� odplyn?n� kapaliny a tla?�tko SWEEP na rozm�t�n� pracovn� frekvence. Tato funkce slou�� na vykryt� tzv. hluch�ch m�st se slab��m v�konem v kapalin? � rozlo�en� ultrazvukov�ho v�konu do cel�ho objemu pracovn� kapaliny.

13) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-2IE nerezov�, elektronick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 60 W
- oh?ev 200 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 220x120x130
- v��ka hladiny - 80 mm
- objem - 2 l

................. > Cen�k <


14) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-5IE nerezov�, elektronick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 150 W
- oh?ev 350 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 285x135x180
- v��ka hladiny - 155 mm
- objem - 6 l

......................................... > Cen�k <


15) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-9IE nerezov�, elektronick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- UZ v�kon 180 W
- oh?ev 650 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 500x140x160
- v��ka hladiny - 130 mm
- objem - 9 l
- v�pus? 1/2"

.................................. > Cen�k <


16) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-10IE nerezov�, elektronick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 180 W
- oh?ev 2 x 350 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 285x225x180
- v��ka hladiny - 155 mm
- objem - 10 l
- v�pus? 1/2"

.......................................... > Cen�k <


17) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-12IE nerezov�, elektronick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 200 W
- oh?ev 2 x 350 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 315x285x180
- v��ka hladiny - 155 mm
- objem - 14 l
- v�pus? 1/2"................................. > Cen�k <


18) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-17IE nerezov�, elektronick� ovl�dan�
- celonerezov� proveden�
- UZ v�kon 350 W
- oh?ev 2 x 350 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 600x150x220
- v��ka hladiny - 180 mm
- objem - 17 l
- v�pus? 1/2".............................................. > Cen�k <

19) Pr?myslov� ultrazvukov� vana K-25IE nerezov�, elektronick� ovl�dan�
- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 400 W
- oh?ev 2 x 650 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 490x285x210
- v��ka hladiny - 180 mm
- objem - 25 l
- v�pus? 1/2".............................................. > Cen�k <

20) Pr?myslov� ultrazvukov� l�ze? K-30IE nerezov�, elektronick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 450 W
- oh?ev 2 x 650 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 530x340x200
- v��ka hladiny - 170 mm
- objem - 30 l
- v�pus? 3/4"

........................................ > Cen�k <


21) Pr?myslov� ultrazvukov� l�ze? K-40IE nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- pr?myslov� ?isti?ka
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 550 W
- oh?ev 2 x 650 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 530x340x260
- v��ka hladiny - 230 mm
- objem - 40 l
- v�pus? 3/4"

.............................. > Cen�k <


22) Pr?myslov� ultrazvukov� l�ze? K-50IE nerezov�, mechanick� ovl�dan�

- celonerezov� proveden�
- ?asova? 0-15 min/
- UZ v�kon 650 W
- oh?ev 2 x 650 W
- termostat 30-80�C
- rozm?ry v mm - 530x340x315
- v��ka hladiny - 280 mm
- objem - 50 l
- v�pus? 3/4"

............................. > Cen�k <


Pr?myslov� ultrazvukov� ?isti?ka mechanick� IM
Proveden� UZ ?isti?ky
Typ Ovl�d�n� Objem v litrech Pracovn�
rozm?ry
mm
V�pus? V��ka hladiny (mm) Oh?ev (W)
UZ v�kon
(W)

Mechanicky ovl�d�n�
s pevn? nastaven�m max.
v�konem s mechanick�m
?asova?em 0-15 min / ?
termostat 30-80�C
celonerezov� proveden�

2IM
mech.?as.term 2 220x120x130
ne 80 240 60
5IM mech.?as.term 6 285x135x180 ne 155 400 150
6K mech. ?as. 6 pr?m.245x160 1/2" 130 ne 300
6IM mech.?as.term 7 500x140x130 1/2" 100 200 150
9IM mech.?as.term 9 500x140x160 1/2" 130 400 180
10IM mech.?as.term 10 285x225x180 1/2" 255 700 180
12IM mech.?as.term 14 315x285x180 1/2" 155 1400 200
17IM mech.?as.term 17 600x150x220 1/2" 180 1000 350
25IM mech.?as.term 25 490x285x210 1/2" 180
1400 400
30IM
mech.?as.term 30
530x340x200 3/4" 170
1400 450
40IM mech.?as.term 40 530x340x260 3/4" 230 1400 550
50IM mech.?as.term 50 530x340x315 3/4" 280 1400
650

.............................................................
> Cen�k <


Pr?myslov� ultrazvukov� ?isti?ka elektronick� IE
Proveden� UZ ?isti?ky Typ Ovl�d�n� Objem
v litrech
Pracovn�
rozm?ry
mm
V�pus? V��ka hladiny mm Oh?ev W UZ v�kon
W
Elektronick� ovl�d�n�
regulovateln� v�kon 0 - 100%,
programovateln�
s elektronick�m ?asova?em
a termostatem
digit�ln� ?asova? 0-15 min/ ??
termostat 30-80�C +/- 2�C celonerezov� proveden�
2IE
mech.?as.term 2
220x120x130
ne
80
240
60
5IE
mech.?as.term 6
285x135x180
ne 155
400
150
9IE
mech.?as.term 9
500x140x160
1/2"
130
400
180
10IE
mech.?as.term 10 285x225x180
1/2" 155
700
180
12IE
mech.?as.term 14
315x285x180
1/2" 155
1400
200
17IE
mech.?as.term 17
600x150x220 1/2" 180
1000
350
25IE
mech.?as.term 25
490x285x210
1/2" 180
1400
400
30IE
mech.?as.term 30
530x340x200
3/4" 170 1400
450
40IE
mech.?as.term 40
530x340x260
3/4" 230
1400
550
50IE
mech.?as.term 50
530x340x315
3/4" 280
1400
650

..................................................................
> Cen�k <


Ko� pro ultrazvukovou ?isti?ku

Celonerezov� proveden� ko�e

k 1 ko� pro K-1 120x110x60 S�?ovina oko 6x6 mm
k 2 ko� pro K-2 205x110x60 S�?ovina oko 6x6 mm
k 5 ko� pro K-5, K-5E 265x120x60 S�?ovina oko 6x6 mm
k 10 ko� pro K-10, K-10 E 265x210x60 S�?ovina oko 6x6 mm
k 12 ko� pro K-12, K-12E 290x260x60 S�?ovina oko 6x6 mm
k 25 ko� pro K-25, K-25E 450x260x60 S�?ovina oko 6x6 mm
k 30 ko� pro K-30, K-30E 510x320x60 S�?ovina oko 6x6 mm
k 40 ko� pro K-40, K-40E 510x320x60 S�?ovina oko 6x6 mm

Ko�e nerezov� do UZ vany

23) Ko� K-1, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-1

Image

- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 120x110x60
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


24) Ko� K-2, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-2

- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 205x110x60
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


25) Ko� K-3, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-3

Image

- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 265x110x60
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


26) Ko� K-5, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-5 , K-5E

- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 265x110x60
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


27) Ko� K-6, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-6D, K-6K

Image- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 460x100x60 (dlouh�)
- s�?ovina oko 7x7 mm


- pr?m?r 220 mm (kulat�)
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


28) Ko� K-9, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-9

Image

- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 460x100x60 mm
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


29) Ko� K-10, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-10, K-10E

- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 265x200x60
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


30) Ko� K-12, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-12, K-12E

- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 290x260x60
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


31) Ko� K-17, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-17

Image- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 580x140x60
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


32) Ko� K-18, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-18

...................... > Cen�k <


33) Ko� K-25, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vanu typu K-25, K-25E

...................... > Cen�k <


34) Ko� K-30, K-40, K-50, nerezov� ko� pro ultrazvukovou vany typu K-30, K-40 a K-50

Image

- celonerezov� proveden�
- rozm?ry v mm - 580x140x60
- s�?ovina oko 7x7 mm

...................... > Cen�k <


Nerezov� ko�e po�adovan�ch rozm?r? - ATYP - V�m vyrob�me dle Va�eho po�adavku.


ULTRAZVUKOV� ?ISTI?KY
Uveden� ceny jsou stejn� jako ceny v�robce Image

Ceny jsou v?etn? v�ka, bez ko��ku


N�zev...................... Ovl�d�n� DPH Cena bez DPH

PR?MYSLOV� UZ VANA s mechanick�m ovl�d�n�m, typ:� IM

1) UZ VANA K-2 IM mechanick� ?asova? a termostat 21 11 900,- K?
2) UZ VANA K-5 IM mechanick� ?asova? a termostat 21 22 100,- K?
3) UZ VANA K-6 K
mechanick� ?asova? (bez termostatu)
21 18 900,- K?
4) UZ VANA K-6 IM mechanick� ?asova? a termostat 21 23 300,- K?
5) UZ VANA K-9 IM mechanick� ?asova? a termostat 21
29 200,- K?
6) UZ VANA K-10 IM mechanick� ?asova? a termostat 21 28 900,- K?
7) UZ VANA K-12 IM mechanick� ?asova? a termostat 21 30 200,- K?
8) UZ VANA K-17 IM mechanick� ?asova? a termostat 21 33 600,- K?
9) UZ VANA K-25 IM mechanick� ?asova? a termostat 21 48 700,- K?
9a) UZ VANA K-25 IM
mech. ?asova? a termostat, ATYP, na ?i�t?n� kruhov�ch s�t
21 55 790,- K?
10) UZ VANA K-30 IM
mechanick� ?asova? a termostat 21 52 500,- K?
11) UZ VANA K-40 IM
mechanick� ?asova? a termostat 21 58 900,- K?
12) UZ VANA K-50 IM
mechanick� ?asova? a termostat 21
65 500,- K?
.......

PR?MYSLOV� UZ VANA s elektronick�m ovl�d�n�m, typ:� IE

13) UZ VANA K-2 IE
elektronick� ?asova? a termostat 21 13 900,- K?
14) UZ VANA K-5 IE
elektronick�.?asova? a termostat 21 24 100,- K?
15) UZ VANA K-9 IE
elektronick�.?asova? a termostat 21 31 200,- K?
16) UZ VANA K-10 IE
elektronick� ?asova? a termostat 21 30 990,- K?
17) UZ VANA K-12 IE
elektronick� ?asova? a termostat 21 32 200,- K?
18) UZ VANA K-17 IE
elektronick� ?asova? a termostat 21 35 600,- K?
19) UZ VANA K-25 IE
elektronick� ?asova? a termostat 21 50 600,- K?
20) UZ VANA K-30 IE
elektronick� ?asova? a termostat 21
54 500,- K?
21) UZ VANA K-40 IE
elektronick� ?asova? a termostat 21 61 100,- K?
22) UZ VANA K-50 IE
elektronick� ?asova? a termostat 21
67 700,- K?

...Nerezov� ko�e pro ultrazvukov� ?isti?ky, nerezov� s�?ovina, oka 6x6 mm

23) Ko�-1 ko� pro typ: 1, � � � � � � � � ���� rozm?r: 120 x 110 x 60 mm
21 520,- K?
24) Ko�-2 ko� pro typ: 2,� � � � � � � � �� �� rozm?r:� 205 x 110 x 60 mm 21 720,- K?
25) Ko�-3 ko� pro typ: 3,��������������������� rozm?r:� 265 x 110 x 60 mm 21 780,- K?
26) Ko�-5 ko� pro typ: 5, typ: 5E, � � � � rozm?r:� 265 x 120 x 60 mm 21 780,- K?
27) Ko�-6
ko� pro typ: 6D, typ: 9, � � � � rozm?r:� 480 x 140 x 60 mm 21 780,- K?
28) Ko�-9 ko� pro typ: 9, � � � � � � � � � �� rozm?r:� 480 x 140 x 60 mm 21 780,- K?
29) Ko�-10 ko� pro typ: 10, typ: 10 E,� � � rozm?r: 265 x 210 x 60 mm 21 1 020,- K?
30) Ko�-12 ko� pro typ: 12, typ: 12E,�� � � rozm?r: 290 x 260 x 60 mm 21 1 020,- K?
31) Ko�-17 ko� pro typ: 17P, typ: D,���� � � rozm?r: 580 x 140 x 60 mm 21 1 200,- K?
32) Ko�-18
21 1 600,- K?
33) Ko�-25 ko� pro typ: 25, typ: 25E,������ rozm?r: 450 x 260 x 60 mm 21 1 950,- K?
34) Ko�-30, 40, 50
ko� pro typ: 30, 40, 50, � � � �� rozm?r: 510 x 320 x 60 mm 21 2 100,- K?...

Atypick� rozm?ry ultrazvukov�ch ?isti?ek - na po��d�n� V� za�leme cenovou kalkulaci


> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 30 Leden 2020 21:33