Home > NABÍDKA ZBOŽÍ TORAKOMETR, PELVIMETR, ANTROPOMETR, KEFALOMETR
18 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
TORAKOMETR, PELVIMETR, ANTROPOMETR, KEFALOMETR Tisk Email

 

ZPĚT


Antropometrická měřidla

1) M??idlo obvodu kon?etin, b?icha a pod.
Image

Pou��v� se ke snadn�mu zji�t?n� obvodu kon?etin, kloub?, b?icha, a pod.
Po vyta�en� m??�tka ze schr�nky se stiskne tla?�tko a m??�tko se op?t rychle navine zp?t do schr�nky.
Rozm?ry: 55 x 20 x 80 mm
Hmotnost: 45 g

Rozsah m??en� je 50 a� 1500 mm
D?len� d�lk?: 1 mm

................... > Cen�k <


2) Craniometr, m??idlo obvodu a symetrie hlavy

Image

Rozsah m??en�: 5 a� 59 cm
D?len� d�lk?: 1mm

................... > Cen�k <

3) Antropometr A 213
M??idlo je ?ty?d�ln� a je opat?eno dv?ma stupnicemi pro ode?�t�n� v��kov�ch, d�lkov�ch a ��?kov�ch rozm?r?. Jedn� se o p?esnou a rovnou ty? s milimetrovou �k�lou a jezdcem se zasunovac�mi pohybliv�mi rovn�mi a obloukov�mi jehlami.

Image

Image

Rozsah m??en� mezi obloukov�mi a rovn�mi doteky: 0 a� 1.070 mm
M??en� v��ky: max. 2100 mm
D?len� d�lk?: 1 mm

......... Profesion�ln� proveden� Cool

.................... > Cen�k <
...

Cenov? v�hodn� sada !


Sestava obsahuje:

tzv. UNIVERZ�LN� proveden�, kter� nahrazuje 5 dal��ch m??idel v jedn� sad? !

5a) Pelvimetr P 216,
8) Modifikovan� torakometr T 520,
10) Mal� v��kom?r M 372,
11) Posuvn� antropometrick� m??idlo P 226,
12) Pos
uvn� m??�tko M 222

...

Image

Technick� parametry - kliknout na:Image4) Velk� v��kom?r V 373

Image
Jedn� se o stoj�nek s v��kovou stupnic�, po kter� poj�d� hlavice s v�suvn�m hrotem.
Rozsahem stupnice a svou stabilitou je m??idlo vhodn� zejm�na pro zji�?ov�n� vybran�ch v��kov�ch rozm?r? na doln�m t?ln�m segmentu.


Rozsah m??en�: 115 a� 650 mm
D?len� d�lk?: 1 mm

............................................ > Cen�k <

Ukon?ena v�roba 5/2018, nahrazeno produktem: P-226 (viz n�e)


5a) Pelvimetr P 216

Jedn� se o dot�kac� m??idlo s rozv�rac�mi rameny, zaoblen� konce k m??en� ��?kov�ch a hloubkov�ch rozm?r? t?la.
Rozsah m??en�: 0 - 500 mm
...........................................................................> Cen�k <

Image


Technick� parametry - kliknout na:Image

5b) Pelvimetr P 216
Dot�kac� m??idlo s rozv�rac�mi rameny se zaoblen�mi konci k m??en� ��?kov�ch a hloubkov�ch rozm?r? t?la.
Rozsah m??en�: 0 - 600 mm

> Cen�k <Technick� parametry - kliknout na:Image

6) Posuvn� antropometrick� m??idlo P 375

Image

Jedn� se o modifikovan� antropometr slo�en� ze t?� d�l?
s jednoduchou kruhovou obj�mkou s v�suvnou jehlou.
M??idlo je ur?eno pouze pro zji�?ov�n� v��kov�ch rozm?r?.
Rozsah m??en�: 150 - 2130 mm


................................ > Cen�k <


7) Kefalometr K 211

Jedn� se o mezistupe? mezi pelvimetrem a kefalometrem. M??idlo je rozsahem stupnice vhodn� pro zji�?ov�n� nejen hlavov�ch ale i ��?kov�ch rozm?r? u d?t� �koln�ho v?ku. Je vyrobeno z lehk�ho kovu a pro snaz�� ode?�t�n� rozm?ru je opat?eno sn�matelnou lupou.

Rozsah m??en�: 0 a� 430 mm. D?len� d�lk?: 1 mm.

...................................... > Cen�k <


Technick� parametry - kliknout na:Image

8) Modifikovan� torakometr T 520
Jedn� se o modifikaci Hrdli?kova torakometru s d�lkou ramen 100 mm a ��?kou 30 mm. Sloupek z hlin�kov�ho ?tvercov�ho profilu je ze dvou stran opat?en milimetrovou stupnic�. Ve v�?ezu posuvn�ho ramene lze proto z obou stran ode?�tat nam??en� hodnoty. Je vhodn� p?edev��m pro snadn� zji�?ov�n� d�lky nohou.

Rozsah m??en�: 0 a� 400 mm
D?len� d�lk?: 1 mm

............ > Cen�k <

Technick� parametry - kliknout na:Image9) Kaliper Best II. K 501 na m??en� ko�n�ch ?as


Je ur?en pro standardn� m??en� ko�n�ch ?as. V?etn? podrobn�ho manu�lu a obr�zkov� p?�lohy v ?e�tin?.
Rozsah m??en�: 0-80 mm
pr?m?r m??�c�ch hrot?: 3 mm
p?�tla?n� jmenovit� s�la na hrotech: 2N
rozm?ry kaliperu: 142x116x10 mm

Nejprod�van?j�� v�robek ... Cool....Profesion�ln� proveden� !

................................. > Cen�k <


Technick� parametry - kliknout na:Image

10) Mal� v��kom?r M 372

Jedn� se o stoj�nek s v��kovou stupnic�, po kter� poj�d� hlavice s v�suvn�m hrotem.M??idlo je rozsahem stupnice ur?eno zejm�na ke zji�?ov�n� vybran�ch v��kov�ch rozm?r? na doln� kon?etin?, nap?. sphyrion.
Rozsah m??en�: 33 a� 106 mm

.......................................................................... > Cen�k <

Image


Technick� parametry - kliknout na:Image

11) Posuvn� antropometrick� m??idlo P 226

Nov� modifikovan� antropometr, slo�en� ze t?� d�l?. Je opat?en sn�matelnou z�kladnou a umo�?uje ode?et rozm?ru ze dvou bo?n�ch stupnic, podle spodn� hrany posuvn� hlavice. Tato je opat?ena nastaviteln�m hrotem a umo�?uje pouze spr�vn� sestaven�.
M??idlo je vyrobeno z lehk�ch antikorozn�ch slitin a plast?.

Hmotnost se z�kladnou: 1200 g.
Rozsah m??en�: 50 a� 2.133 mm

......................................... > Cen�k <

Technick� parametry - kliknout na:Image


12) Posuvn� m??�tko M 222

Posuvne? m??i?tko s oboustrannou stupnici? v rozsahu 0-230 mm, opat?ene? dv?ma m??i?ci?mi rameny (se zaobleny?mi a ostry?mi konci). V oke?nku posuvne? ?a?sti (vybavene? areta?ni?m �roubem) je barevn? vyzna?ena? ryska, k ni?� ode?i?ta?me nam??enou hodnotu.

Me?idlo, ktere? je zhotveno z antikorozni? oceli s matnou povrchovou u?pravou je ur?eno ke zji�?ova?ni? vybrany?ch dimenzi? hlavy (nap?. morfologicka? vy?�ka obli?eje, vy?�ka a ��?ka nosu, vzda?lenost vnit?ni?ch/zevni?ch o?ni?ch koutk?, vy?�ka dolni? ?elisti, ��?ka u?st, fyziognomicka? de?lka ucha apod.) resp. m??en� nap? ��?ky ruky, ��?ky nohy.

K m??eni? na �ive?m t?le pou�i?va?me zaobleny?ch konc? m??�ci?ch ramen, ostre? konce slou�i? k zji�?ova?ni? rozm?r? na kosterni?m materia?lu.
Hmotnost m??idla 193 gram?. Rozsah m??eni? 0-230 mm

...................................... > Cen�k <

Technick� parametry - kliknout na:Image

13) Bra�na pro instrument�?

Bra�na je tvarov? a funk?n? p?izp?sobena pro bezpe?n� ulo�en�
a transport antorpometrick�ho instrument�?e. Obal je vyroben
z vodovzdorn� tkaniny vysoce odoln� v??i mechanick�mu po�kozen�, vy�aduj�c� minim�ln� o�et?ov�n� - �dr�bu. Boky jsou vyztu�eny pevn�m materi�lem, kter� zaji�?uje st�l� tvar a odolnost v??i n�raz?m p?i p�du bra�ny a zabra?uje tak p?�padn�mu po�kozen� instrument�e. Vnit?n� prostor je m?kce vypolstrov�n a rozd?len na jednotliv� sektory s up�nac�mi p�sky pro zaji�t?n� instrument�?e. Rozm?ry: 100 x 60 x 12 cm.

Vnit?n� prostor s um�st?n�m antropometrick�m instrument�?em.

............................ > Cen�k <Technick� parametry - kliknout na:Image

14) Caliper Fat Meter na m??en� podko�n�ho tuku (ko�n�ch ?as), plastov�

Jednoduch� v�robek. Fat Meter - caliper plastov�,
pro m??en� podko�n�ho tuku.
Rozm?ry: 16,5x10x0,5 cm

Stupnice 0 a� 60 mm.

........... > Cen�k <


15) Kaliper Harpender Skinfold HSC 4

Profesion�ln� v�robek na m??en� podko�n�ho tuku. Anglick� v�robek - p?�m� dovoz.
Rozsah m??en�: 0 a� 80 mm, d?len�: 0,2 mm, p?�tla?n� s�la: 10 g/mm2
, konstantn� tlak.
�sp?�nost m??en�: 99%.
V?etn? d?ev?n� krabi?ky, podrobn�ho manu�lu v ?e�tin? a obr�zkov� p?�lohy.


..> Cen�k <16a) Podoskop - Plantoskop - pro abnormality plant�rn� oblasti chodidel
Polarizovan� sv?tlo a zrcadla umo�?uj� pozorovat abnormality plant�rn� oblasti chodidel.
Nap�jen� z elektrick� s�t?.
Rozm?ry: 48 x 42 cm. V��ka: 29 cm.
................................................................. > Cen�k <

Image


16b) Podoskop - Plantoskop - pro abnormality plant�rn� oblasti chodidel
Umo�?uje pozorovat abnormality plant�rn� oblasti chodidel s d?razem na body z v?t��m nebo men��m zat�en�m plant�rn�m tlakem.
N�lapn� plocha je z metakrystalu s pozoruhodnou schopnost� spou�t?t sv?tlo.
Rozm?ry: 44 x 45 cm. V��ka 20 cm.
.................................................................. > Cen�k <
........ ......


17a) Skoliometr pro zji�t?n� deviace hrudn� p�te?e

Zji�?uje deviaci hrudn� p�te?e. Podlo�ka pod nohy s n�kresem� postoje zabezpe?uje spr�vnou pozici pacienta.
M??�tko je posuvn� do v��ky do 197 cm.
Nat�?ec� horn� zrcadlo prov??� dal�� diagn�zu.
Je mo�no m??it vysok� dosp?l� i mal� d?ti.

V��ka p?�stroje je 225 cm, ��?ka 65 cm. Hmotnost je 34 kg.

........................................ > Cen�k <


17b) Skoliometr pro zji�t?n� deviace hrudn� p�te?e

Image

Zji�?uje deviaci hrudn� p�te?e. Podlo�ka pod nohy vymezen�m postoje zabezpe?uje spr�vnou pozici pacienta. M??�tko je posuvn� do v��ky do 196 cm.
Rastoavan� plocha prov??� diagn�zu. Je mo�no m??it vysok� dosp?l� i mal� d?ti.

V��ka p?�stroje je 225 cm, ��?ka 65 cm. Hmotnost je 32 kg.

...................... > Cen�k <


17c) Skoliometr - zrcadlo pro zji�t?n� deviace hrudn� p�te?e

Diagnostick� zrcadlo s posturografickou m?�� (o rozm?rech 10x10 cm) je ur?eno k ov??en� spr�vn�ho dr�en� t?la pacienta. R�m zrcadla je vyroben z oceli, o�et?en pr�kovou barvou v �ed� barv?. Vysok� stabilita konstrukce. R�m se skl�d� ze 3 ?�st�. Po boc�ch jsou zav?�eny 2 standardn� zrcadla (nejsou vyobrazeny). Zrcadlo je vybaveno kole?ky s brzdou pro snadn� p?esun dle pot?eby.
Rozm?ry skoliometru: 60 x 160 cm (�xv).
Rozm?ry z�v?sn�ch zrcadel: 35 x 160 cm (�xv)

Celkov� ��?ka: 65 cm, celkov� v��ka: 225 cm. Hmotnost: 32 kg.

...................... > Cen�k <


M??�TKA, M??IDLA
Uveden� ceny jsou stejn� jako ceny v�robce
Image


N�zev DPH Cena bez DPH
1) P?esn� m??�tko obvodu kon?etin, b?icha, a pod. 21 570,- K?
2) CRANIOMETER� m??�tko obvodu a symetrie hlavy 21 398,- K?........
3) Antropometr A 213 = Cenov? v�hodn� kompletn� set ! Nahrazuje a� 5 m??idel ! 21 17 990,- K?
4) Velk� v��kom?r V 373 Ukon?ena v�roba, nahrazeno: P-226 (viz n�e) 21 7 990,- K?
5a) Pelvimetr P 216, d�lka 500 mm
21 9 990,- K?
5b) Pelvimetr P 216, d�lka 600 mm 21 11 590,- K?
6) Posuvn� antropometrick� m??idlo P 375 21 11 990,- K?
7) Kefalometr K 211, d�lka 430 mm
21 9 490,- K?
8) Modifikovan� torakometr T 520 21 6 990,- K?
9) KALIPER BEST II. K 501 21 9 990,- K?
10) MAL� V݊KOM?R M 372 21 5 990,- K?
11) Posuvn� antropometrick� m??idlo P 226 21 11 990,- K?
12) Posuvn� m??�tko M 222 21 5 950,- K?
13) Bra�na pro instrument�? 21 4 890,- K?........
14) CALIPER Fat Meter plastov� 21 780,- K?
15) Kaliper Harpender Skinfold HSC 4 21 9 690,- K?...
16a) PODOSKOP - PLANTOSKOP� pro abnormality plant�rn� oblasti chodidel 21 27 760,- K?
16b) PODOSKOP - PLANTOSKOP� pro abnormality plant�rn� oblasti chodidel 21 18 610,- K?
17a) SKOLIOMETR pro zji�t?n� deviaci hrudn� p�te?e 21 31 210,- K?
17b) SKOLIOMETR pro zji�t?n� deviaci hrudn� p�te?e 21 38 960,- K?
17c) SKOLIOMETR pro zji�t?n� deviaci hrudn� p�te?e 21 17 620,- K?> nahoru <


Aktualizováno Čtvrtek, 30 Leden 2020 23:25