Home > NABÍDKA ZBOŽÍ TRUBIČKY PRO HORKOVZDUŠNOU STERILIZACI
18 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
TRUBIČKY PRO HORKOVZDUŠNOU STERILIZACI Tisk Email

 

ZPĚT


Test na horkovzdušnou sterilizaci

1) Indik�torov� prou�ky pro horkovzdu�nou sterilizaci

Ur?eno k�pou�it� p?i procesech horkovzdu�n� sterilizace p?i parametrech dle platn� legislativy. Indik�torov� prou�ky horkovzdu�n� sterilizace, samolep�c� prou�ky, d�lka kotou?ku 50 metr?, ��?ka 19 mm. Lep�c� prou�ky se st?�haj�. Indik�torov� prou�ek p?edstavuje jednoduch� a pohodln� zp?sob, jak ov??it expozici p?i horkovzdu�n� sterilizaci. Indik�tor m?n� barvu. Indik�torov� prou�ek je ur?en pouze pro horkovzdu�nou sterilizaci.
1x balen� (kotou?) obsahuje cca 1500 a� 2000 indik�tor?.
Lep�c� p�ska s�procesov�m indik�torem /t?.1/ horkovzdu�n� sterilizace

.................................... > Cen�k <


2) Indik�torov� trubi?ky pro horkovzdu�nou sterilizaci

Trubi?ka pro horkovzdu�nou sterilizaci, 1 balen� = 100 ks.
Norma: 1 trubi?ka na hokovzdu�n� steriliz�tor + 1 identifik�tor na bal�?ku (samolep�c� prou�ek).

Indik�torov� trubi?ka m?n� barvu.
Indik�torov� trubi?ka je ur?ena pouze pro horkovzdu�nou sterilizaci.

.................................... > Cen�k <

Pro steriliz�tory s cirkulac� vzduchu, t?�da 6, bal.100ks
Kontrola sterilizace proud�c�m such�m vzduchem se dod�vaj� sklen?n� zataven� trubi?ky napln?n� indika?n� tekutinou, objednac� ?. 7303. Indik�tory odpov�daj� specifikac�m T?�dy D dle ?SN EN 867-1 a T?�dy 6 dle ISO 11140-1.

Sklen?n� zataven� trubi?ky s tekutinou pro kontrolu �?innosti sterilizace p?i teplot�ch 160�C, 170�C a 180�C v horkovzdu�n�m steriliz�toru s cirkulac� vzduchu. t?�da D, ISO 6.

Lze je pou��t pro kontrolu sterilizace ve v��e uveden�ch p?�stroj�ch v rozsahu teplot 160 �C a� 180 �C. Vkl�daj� se mezi sterilizovan� n�stroje a pom?cky. Exspirace (2 roky od data v�roby) je vyzna?ena na balen�. Skladov�n�: Na chladn�m m�st? chr�n?n�m p?ed sluncem nebo zdroji tepla (nejl�pe v chladni?ce). Za stejn�ch podm�nek lze uchov�vat exponovan� indik�tory pro dokumenta?n� �?ely bez ne��douc� zm?ny barvy jakkoliv dlouho, pot� se mohou likvidovat jako b?�n� sklen?n� odpad.
Integra?n� trubi?ky, objednac� ?. 7303, jsou na jednom konci ozna?eny zelenou te?kou. Zm?na barvy tekutiny z ?erven� na zelenou znamen�, �e indik�tor byl b?hem sterilizace vystaven p?soben� ur?it� teploty po ur?itou dobu, nap?. 160�C/60 min. nebo 170�C/31 min. nebo 180 �C/16 min. (Podrobn?j�� �daje si m?�ete vy��dat u dodavatele.) Pokud tekutina nedos�hne po sterilizaci jasn? zelen� barvy, ale pouze barvy hn?d� a� tmav? zelen�, nebyly dosa�eny v��e uveden� parametry sterilizace. Dosa�en� zm?na barvy v takov�m p?�pad? nemus� b�t ?asov? st�l�. Tyto trubi?ky jsou jedin�m indik�torem dostupn�m na sv?tov�m trhu, kter� spl?uje specifikace pro indik�tory T?�dy 6 dle ISO 11140-1 a T?�dy D dle ?SN EN 867-1 pro sterilizaci such�m teplem.

?as pro doc�len� zelen� barvyIndik�torov� prou�ky pro horkovzdu�nou sterilizaci

N�zev proveden� DPH Cena bez DPH
1) Indik�torov� prou�ky horkovzdu�n� sterilizace, kotou? 50 m
prou�ek 21 980,- K?
2) Indik�torov� trubi?ka, 100 ks
trubi?ka 21 1 980,- K?
> nahoru <
Aktualizováno Čtvrtek, 30 Leden 2020 23:41