Home > NABÍDKA ZBOŽÍ VOZÍK ŮKLIDOVÝ
18 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
VOZÍK ŮKLIDOVÝ Tisk Email


Úklidový vozík

1) Úklidový vozík A 1

Vozíky jsou řešeny s ohledem na maximální efektivnost činnosti úklidových služeb. Specifika provozu předurčují výběr typové řady vozíku. Vozík pro mytí větších podlahových ploch.

Jedná se o nové provedení úklidového vozíku A 1
Vozík obsahuje:
jeden kbelík o objemu 17 l
dva kbelíky o objemu 6 l
chromovaný horní košík
robustní chromovaná konstrukce
2 otočná kolečka s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku + 2 větší bílé zadní kola pro lepší zdolávání nerovností na podlaze
univerzální pákový ždímač včetně vložky ždímače
držák pytle 120 l včetně 3 ks příchytek pytle a podpěrného roštu
podpěra mopu + držák tyče
Rozměry v x š x h: 117 x 80 x 53 cm

...................... > Ceník <


2) Úklidový vozík A 4

Jedná se o nové provedení úklidového vozíku A 4, určen pro lehký úklid, pro školy, kanceláře, DD a pod.

Je skladný, umožňuje přenášení v patrech domu bez výtahu.
Vozík je vybaven dvěmi vědry o objemu 15 litrů.
Rám vozíku je vyroben z ocelových chromovaných trubek s velmi dobrou tuhostí. Vozík je vybaven rámem pro zavěšení plastového pytle na odpadky
Zajištění pytle na rámu je řešeno plastovými svorkami
4 otočná kolečka o průměru 75 mmm s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytkuuniverzální pákový ždímač včetně vložky ždímače
rukojeť se dá překlápět na obě strany podle potřeby obsluhy.

Celkové rozměry š x d x v: 40 x 95 x 105 cm.

...................... > Ceník <


3) Úklidový vozík A 6

Využíván převážně ve zdravotnických zařízeních, profesionální úklid.

Vozík obsahuje:
dvě vědra o objemu 2 x 17 l
robustní chromovaná konstrukce
4 otočná kolečka s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku
univerzální pákový ždímač včetně vložky ždímače
držák pro pytel s podpěrným roštem
kbelík o objemu 6 l
boční chromovaný košík

...................... > Ceník <


4) Úklidový vozík A 3

Využíván převážně ve zdravotnických zařízeních, profesionální úklid.

Obsahuje:
dva kbelíky o objemu 17 l
dva kbleíky o objemu 6 l
tři plastové vaničky
robustní chromovaná konstrukce
4 otočná kolečka s plastovými chrániči proti poškození stěn a nábytku
univerzální pákový ždímač včetně vložky ždímače
držák pytle 120 l včetně 3 ks příchytek pytle a podpěrného roštu
podpěra mopu + držák tyče
Rozměry v x š x h: 110 x 100 x 54 cm

...................... > Ceník <


5) Samostatný úklidový kbelík na kolečkách, s rukojetí, se ždímačem

Plastový úklidový kbelík se čtyřmi otočnými kolečky o průměru 50 mm, objem 17 litrů s možností vnitřního rozdělení na dvě poloviny vsunutím plastové přepážky. Pákový ždímač je určen pro ploché mopy velikosti 40 cm (nelze použít pro třásňové mopy). 
Nízká hmotnost, odnímatelný ždímač a madlo na přenášení kbelíku zajišťují snadnou manipulaci.

Celkový rozměr š x d x v: 27 x 46 x 50 cm

..............Novinka !....... > Ceník <


6) Samostatný ždímač na hranatý kbelík

Ždímač na čtverhranný kbelík
(bez kbelíku)

Rozměry: 25 x 25,5 cm. 
Výška 33,5 cm.

Masivní plast.
S rukojetí pro ždímání.

............. > Ceník <

 

Doprodáno 5/2018


ÚKLIDOVÉ VOZÍKY

Název DPH Cena bez DPH
1) Úklidový vozík A1 21 6 430,- Kč
2) Úklidový vozík A4 21 4 790,- Kč
....
3) Úklidový vozík A6 21 6 790,- Kč
4) Úklidový vozík A3 21 8 450,- Kč
....
5) Samostatný úklidový kbelík na kolečkách, s rukojetí, se ždímačem 21 1 470,- Kč
6) Samostatný ždímač na čtverhranný kbelík (bez kbelíku) Doprodáno 5/2018 21 690,- Kč
> nahoru <

 

ZP?T


�klidov� voz�k

1) �klidov� voz�k A 1

Voz�ky jsou ?e�eny s ohledem na maxim�ln� efektivnost ?innosti �klidov�ch slu�eb. Specifika provozu p?edur?uj� v�b?r typov� ?ady voz�ku. Voz�k pro myt� v?t��ch podlahov�ch ploch.

Jedn� se o nov� proveden� �klidov�ho voz�ku A 1
Voz�k obsahuje:
jeden kbel�k o objemu 17 l
dva kbel�ky o objemu 6 l
chromovan� horn� ko��k
robustn� chromovan� konstrukce
2 oto?n� kole?ka s plastov�mi chr�ni?i proti po�kozen� st?n a n�bytku + 2 v?t�� b�l� zadn� kola pro lep�� zdol�v�n� nerovnost� na podlaze
univerz�ln� p�kov� �d�ma? v?etn? vlo�ky �d�ma?e
dr��k pytle 120 l v?etn? 3 ks p?�chytek pytle a podp?rn�ho ro�tu
podp?ra mopu + dr��k ty?e
Rozm?ry v x � x h: 117 x 80 x 53 cm

...................... > Cen�k <


2) �klidov� voz�k A 4

Jedn� se o nov� proveden� �klidov�ho voz�ku A 4, ur?en pro lehk� �klid, pro �koly, kancel�?e, DD a pod.

Je skladn�, umo�?uje p?en�en� v patrech domu bez v�tahu.
Voz�k je vybaven dv?mi v?dry o objemu 15 litr?.
R�m voz�ku je vyroben z ocelov�ch chromovan�ch trubek s velmi dobrou tuhost�. Voz�k je vybaven r�mem pro zav?�en� plastov�ho pytle na odpadky
Zaji�t?n� pytle na r�mu je ?e�eno plastov�mi svorkami
4 oto?n� kole?ka o pr?m?ru 75 mmm s plastov�mi chr�ni?i proti po�kozen� st?n a n�bytkuuniverz�ln� p�kov� �d�ma? v?etn? vlo�ky �d�ma?e
rukoje? se d� p?ekl�p?t na ob? strany podle pot?eby obsluhy.

Celkov� rozm?ry � x d x v: 40 x 95 x 105 cm.

...................... > Cen�k <


3) �klidov� voz�k A 6

Vyu��v�n p?ev�n? ve zdravotnick�ch za?�zen�ch, profesion�ln� �klid.

Voz�k obsahuje:
dv? v?dra o objemu 2 x 17 l
robustn� chromovan� konstrukce
4 oto?n� kole?ka s plastov�mi chr�ni?i proti po�kozen� st?n a n�bytku
univerz�ln� p�kov� �d�ma? v?etn? vlo�ky �d�ma?e
dr��k pro pytel s podp?rn�m ro�tem
kbel�k o objemu 6 l
bo?n� chromovan� ko��k

...................... > Cen�k <


4) �klidov� voz�k A 3

Vyu��v�n p?ev�n? ve zdravotnick�ch za?�zen�ch, profesion�ln� �klid.

Obsahuje:
dva kbel�ky o objemu 17 l
dva kble�ky o objemu 6 l
t?i plastov� vani?ky
robustn� chromovan� konstrukce
4 oto?n� kole?ka s plastov�mi chr�ni?i proti po�kozen� st?n a n�bytku
univerz�ln� p�kov� �d�ma? v?etn? vlo�ky �d�ma?e
dr��k pytle 120 l v?etn? 3 ks p?�chytek pytle a podp?rn�ho ro�tu
podp?ra mopu + dr��k ty?e
Rozm?ry v x � x h: 110 x 100 x 54 cm

...................... > Cen�k <


5) Samostatn� �klidov� kbel�k na kole?k�ch, s rukojet�, se �d�ma?em

Plastov� �klidov� kbel�k se ?ty?mi oto?n�mi kole?ky o pr?m?ru 50 mm, objem 17 litr? s mo�nost� vnit?n�ho rozd?len� na dv? poloviny vsunut�m plastov� p?ep�ky. P�kov� �d�ma? je ur?en pro ploch� mopy velikosti 40 cm (nelze pou��t pro t?�s?ov� mopy).
N�zk� hmotnost, odn�mateln� �d�ma? a madlo na p?en�en� kbel�ku zaji�?uj� snadnou manipulaci.

Celkov� rozm?r � x d x v: 27 x 46 x 50 cm

..............Novinka !....... > Cen�k <


6) Samostatn� �d�ma? na hranat� kbel�k

�d�ma? na ?tverhrann� kbel�k
(bez kbel�ku)

Rozm?ry: 25 x 25,5 cm.
V��ka 33,5 cm.

Masivn� plast.
S�rukojet� pro �d�m�n�.

............. > Cen�k <

Doprod�no 5/2018


�KLIDOV� VOZ�KY

N�zev DPH Cena bez DPH
1) �klidov� voz�k A1 21 6 430,- K?
2) �klidov� voz�k A4 21 4 790,- K?....
3) �klidov� voz�k A6 21 6 790,- K?
4) �klidov� voz�k A3 21 8 450,- K?....
5) Samostatn� �klidov� kbel�k na kole?k�ch, s rukojet�, se �d�ma?em 21 1 470,- K?
6) Samostatn� �d�ma? na ?tverhrann� kbel�k (bez kbel�ku) Doprod�no 5/2018 21 690,- K?> nahoru <
Aktualizováno Pondělí, 17 Únor 2020 01:16