Home > NABÍDKA ZBOŽÍ TRANSPORTNÍ VOZÍK PEVNÁ PLOCHA
19 | 02 | 2020
Hlavní Menu
ÚVODNÍ STRANA
SÍDLO FIRMY
HLEDÁNÍ
LABORATORNÍ NÁBYTEK
LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
ZDRAVOTNICKÝ NÁBYTEK
ZDRAVOTNICÉ PŘÍSTROJE
> NABÍDKA ZBOŽÍ
ODBORNÝ SERVIS
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
KONTAKT
CERTIFIKÁT
REFERENCE
Podobné položky
HLEDÁNÍ
Obrázek dne
Naši partneři
TRANSPORTNÍ VOZÍK PEVNÁ PLOCHA Tisk Email

 

ZPĚT


Transportní vozík

0) Transportní vozík TV 0
Bezmotorový transportní lehátko
s pevnou výškou stolu. Vhodné pro převoz pacientů. Zádovaá část nastavitelná plynovou vzpěrou.
Segmenty: 2 segmenty
Typ pohonu: ruční pohon
Délka: 1950 mm
Šířka: 650 mm
Výška: 700 mm

Volitelné příslušenství:
- postranné zábrany, sklopné, pár
- infuzní stojan upevněný na vozku
- držák na hygienický papír (role)

........NOVINKA 2/2017.....Cool

............................................................... > Ceník <
...

.................................................... VZORN�K BAREV POLSTROV�N�
.................................................... VZORN�K BAREV KONSTRUKC�

- hlavov� d�l nastaviteln�
- pevn� v��ka leh�tka 70 cm
- kole?ka 150 mm, 3ks s brzdou, 1ks kole?ko - aretace rovn�ho sm?ru (pod podhlavn�kem)
- nosnost do 180 kg, hmotnost 30 kg, pr?jezdn� ��?e 72 cm, vn?j�� d�lka 205 cm
- odkl�dac� dr�t?n� ko�
- oto?n� plastov� n�razn�ky pr?m?ru 70 mm
...

1) Transportn� voz�k, hydraulick� zved�n�,� TV 1

Image


Transportn� leh�tko je vy?�kov? staviteln�,
hydraulick� zved�n�Cool

Pro p?evoz pacient? v nemocnic�ch, provozech a ostatn�ch zdravotnick�ch za?�zen�ch.

.......................... > Cen�k <

.................. VZORN�K KO�ENKY
................VZORN�K KONSTRUKCE

Vy?�kov� nastaven� usnad?uje manipulaci s pacientem p?i p?evozu z l?�ka na vy�et?eni? nebo opera?ni? st?l. Voz�k lze pomoc� no�n� hydraulicke? mechaniky nastavovat vy?�kov? v rozmez� 49 a� 94 cm (�lapa?n�m na no�n� pa?ku na ka�d� stran?) - lo�n� plocha se zved� nahoru, zvednut�m no�n� pa?ky sj�d� lo�n� plocha dol?.

Technick� parametry:
Rozm?r lo�ne? plochy 66 x 195 cm, sklopny? podhlavn�k od 0� a� +60� nadleh?ovany? plynovou pru�inou. Max. ��?ka: 75 cm, vn?j�� de?lka vozi?ku: 205 cm. Nosnost 170 kg, hmotnost: 75 kg
Sestava obsahuje:
Nerezove? sklopne? za?brany z obou stran lo�ne? plochy, nerezova? madla jsou u obou ?el voz�ku. Upev?ovac� nerezova?� euroli�ta 25 x 10 mm je po cel�m obvodu ra?mu a slou�� za?rove? jako ochranny? ra?m proti po�kozeni? ko�enky n�razem. V roz�ch jsou oto?ne? plastove? na?razni?ky. V roz�ch podhlavn�ku jsou otvory pro infu?zn� stojan o � 13 mm. Kole?ka � 150 mm s brzdou � neantistatick�.

N�vod na pou�it� kliknout na: Image

2) Transportn� voz�k, pevn� v��ka,� TV 2

Transportn� leh�tko s pevnou v��kouWink

Pro p?ev�en� pacient? po chodb�ch. Ke standardn�mu vybaven� pat?� nerezov� sklopn� postranice z obou stran transportn�ho leh�tka, odkl�dac� ko��k, nerezov� madla z obou ?el a upev?ovac� nerezov� euroli�t 25x10 mm po obou stran�ch transportn�ho leh�tka, kter� z�rove? slou�� jako ochrann� r�m proti po�kozen� ko�enky dve?mi. Ve v�ech roz�ch leh�tka jsou oto?n� n�razn�ky ve v��ce 60 cm. Leh�tko lze pou��vat p?i teplot�ch od +5� do +30� C.

.................. VZORN�K KO�ENKY
...................VZORN�K KONSTRUKCE




............................ > Cen�k <
V��ka: 70 cm, vn?j�� rozm?r voz�ku: 69 x 205 cm
Rozm?ry vnit?n� ��?ky mezi postranicemi: 61 cm
Rozm?ry lo�n� plochy: 60 x 195 cm
Kole?ka: 4 ks � 150 mm brzda a aretace rovn�ho sm?ru
D�lka podhlavn�ku: 65 cm
Naklopen� podhlavn�ku: 0� a� +60�
Nosnost: 170 kg
Hmotnost: 46 kg
N�vod na pou�it� kliknout na: Image

3a) Voz�k transportn�, hydraulick� zved�n�

Voz�k transportn� pro p?evoz pacient?

Transportn� voz�k s pevnou lo�n� lochou
Hydraulicky nastaviteln� v��ka lo�n� plochy
Cool


Velmi p?kn� proveden�........... > Cen�k <

�ipka ukazuje hydraulick� ovl�d�n� nohou
Transportn� voz�k s v��kov? stavitelnou lo�nou plochou pomoc� hydrauliky
Nosn� konstrukce z jakostn� oceli s povrchovou �pravou lakem
Dvoud�ln� lo�n� plocha je pevn? p?ipevn?na k podvozku (nelze odejmout)
Lo�n� plocha je ?aloun?na zdravotnickou ko�enkou
Z�dov� d�l lo�n� plochy polohovateln� pomoc� p�stnice
Lo�n� plocha je vybavena dr��kem role hygienick�ho pap�ru � mo�nost oboustrann�ho p?ipevn?n�
?ty?i bezpe?nostn� n�razov� kole?ka v roz�ch lo�n� plochy
Podvozek je opat?en p?edn�mi koly o pr?m?ru 520 mm a zadn�mi kole?ky o pr?m?ru 200 mm s polocentr�ln� brzdou a dv?ma n�lapn�mi p�kami
Transportn� voz�k lze na p?�n� dodat se ?ty?mi kole?ky plastov�mi (s centr�ln� brzdou) nebo bantamov�mi (samostatn? brzditeln�) o pr?m?ru 200 mm nebo p?edn�mi koly o pr?m?ru 520 mm a zadn�mi bantamov�mi kole?ky o pr?m?ru 200 mm
Mo�nost Trendelenburg/Antitrendelenburg
Voz�k lze doplnit o sklopn� nerezov� z�brany a fixa?n� p�sy
Voz�k lze doplnit o dr�t?n� ko��k, dr��k pap�ru, dr��k infuzn�ho stojanu, infuzn� stojan (chrom+komaxit nebo celochrom)
Mo�nost plastov�ho krytu podvozku
Mo�nost volby barevn�ho odst�nu kovov�ch ?�st� a ko�enky dle vzorn�k?

Rozm?ry lo�n� plochy (D x �): 200 x 63 cm. Bezpe?n� provozn� zat�en�: 170 kg.

Celkov� d�lka 2 000 mm
?ist� d�lka lo�n� plochy
1 980 mm
Celkov� ��?ka v?etn? kole?ek, pevn� plocha
630 mm
?ist� ��?ka lo�n� plochy
550 mm
V��ka 520-920 mm
Hmotnost 35 kg
Maxim�ln� nosnost 170 kg

Pevn� neodn�mateln� lo�n� plocha, 2-d�ln�, ?aloun?n�

Pevn� nerentgenovateln� lo�n� plocha HPL, neodn�mateln�
+ odn�mateln� matrace



Manipulace s podhlavn�kem
Manipulace se z�branami V��kov� nastaven�

3b) Transportn� voz�k, mechanick� zved�n� na kliku

Nosn� konstrukce z jakostn� oceli s povrchovou �pravou pr�kov�mi laky. Dvoud�ln� lo�n� plocha s l�tkovou v�pln�
Vrchn� kryc� matrace s povrchem ze zdravotnick� ko�enky
Z�dov� d�l nos�tek polohovateln� pomoc� p�stnice.
Nos�tka jsou opat?ena v�suvn�mi dr�adly s automatick�m zaji�t?n�m v krajn�ch pozic�ch. Mo�nost volby plastov�ho krytu podvozku. ?ty?i bezpe?nostn� n�razov� kole?ka v roz�ch lo�n� plochy. Podvozek je opat?en p?edn�mi koly o pr?m?ru 520 mm a zadn�mi kole?ky o pr?m?ru 200 mm s polocentr�ln� brzdou a dv?ma n�lapn�mi p�kami.

....V�roba ukon?ena 2/2017


3c) Transportni? vozi?k, s pevnou vy?�kou podvozku
Nosna? konstrukce z jakostni? oceli s u?pravou lakem.
Vozi?k obsahuje u?lo�ny? prostor pro p?epravu osobni?ch v?ci?.
Vrchni? kryci? matrace s povrchem ze zdravotnicke? ko�enky
Za?dovy? di?l nosi?tek polohovatelny? pomoci? pi?stnice
?ty?i bezpe?nostni? na?razova? kole?ka v rozi?ch lo�ne? plochy
Podvozek s p?edni?mi koly o pr?m?ru 520 mm a zadni?mi kole?ky o pr?m?ru 200 mm s polocentra?lni? brzdou a dv?ma na?�lapny?mi pa?kami.

Pevn� lo�n� plocha, pevn� v��ka......Wink

.......................... > Cen�k <

Transportni? vozi?k lze na p?�n� dodat se ?ty?mi kole?ky plastovy?mi (s centra?lni? brzdou)
nebo
bantamovy?mi (samostatn? brzditelna?) o pr?m?ru 200 mm
nebo p?edn�mi koly o pr?m?ru 520 mm a zadni?mi bantamovy?mi kol??ky o pr?m?ru 200 mm
Vozi?k lze doplnit o nerezove? sklopne? za?brany a fixa?n� pa?sy.
Rozm?ry lo�n� plochy (D x �): 200 x 67 cm. Bezpe?n� provozn� zat�en�: 170 kg.

Volby barevne?ho odsti?nu kovovy?ch ?�st� a ko�enky dle vzorni?ku.
Celkov� d�lka 2 000 mm
?ist� d�lka lo�n� plochy
1 980 mm
Celkov� ��?ka v?etn? kole?ek, pevn� plocha
630 mm
Celkov� ��?ka v?etn? kole?ek, odn�matlen� plocha = nos�tka 670 mm
?ist� ��?ka lo�n� plochy
550 mm
V��ka (velk� nebo mal� kola = stejn� v��ka) 600 mm
Hmotnost 35 kg
Maxim�ln� nosnost 170 kg

Foto z bal�rny p?i expedici 12/2014


Barevn� proveden� pro: Transportn� voz�k 3a), 3b), 3c)




Dal�� typy nos�tek (i na voz�k) a pom?cek jsou v odkazu:

L�K�RNI?KA, KUFR Z�CHRAN�?SK�
RESUSCITA?N� A REANIMA?N� SOUPRAVA
NOS�TKA SKL�DAC� A PEVN�
VOZ�K PRO ZEM?EL�
TRANSPORTN� VOZ�K S NOS�TKY


TRANSPORTN� VOZ�K LEH�TKO TV 1, TV 2, (hydraulick� nebo mechanick� ovl�d�n� nebo pevn� v��ka)
...

N�zev DPH Cena bez DPH
0) Transportn� voz�k TV 0 21 14 650,- K?

Voliteln� p?�slu�enstv� pro transportn� voz�k TV 0


Postrann� z�brany, sklopn�, p�r 21 1 970,- K?

Infuzn� stojan s upevn?n�m na voz�ku 21 2 490,- K?

Dr��k na hygienick� pap�r (role) 21 1 090,- K?



...
1) Transportn� leh�tko voz�k hydraulick� TV 1
21 37 290,- K?
2) Transportn� leh�tko voz�k pevn� v��ka TV 2
21 18 360,- K?



....

Voliteln� p?�slu�enstv� pro transportn� voz�k TV1, TV2


Vy?suvn� nerezov� stojan do rohu ra?mu u hlavy pacienta otvor o pr?m?ru 13 mm 21 890,- K?

Zaji�?ovaci? stavitelne? pa?sy pro neklidne? pacienty lze dezinfikovateln� 2 ks 21 790,- K?

Dr��k na roli papi?ruy (no�ni? ?�st spodek leha?tka), ��?ka role 60 cm 21 480,- K?

Antistaticke? kole?ko na leha?tko (1 ks pod podhlavni?kem) 21 140,- K?



....
3a) Voz�k transportn�, hydraulick� zved�n�

X Podvozek hydraulick� (bez kol, bez z�bran a plastov�ho krytu) 21 11 690,- K?

Plastov� kryt podvozku
21 2 480,- K?
X Kole?ka 4 x 200 mm plastov�, centr�ln� brzda - 2x plastov� ped�l
21 5 490,- K?

Z�brany nerezov� odklopn� � sada 2 ks 21 5 760,- K?
X Lo�n� plocha 2-d�ln�, ?aloun?n� + zdravonick� ko�enka, neodn�mateln� 21 7 960,- K?

Nebo: Lo�n� plocha 2-d�ln� neodn�mateln� pevn�, nerentgenovateln� plocha
21 7 760,- K?

Matrace pro lo�nou plochu s�manipula?n�mi �chyty, potah ko�enka, 200x65x5cm 21 2 490,- K?

Nebo: Matrace pro lo�n� plochu s�manipula?n�mi �chyty potah ko�enka 200x65x7cm 21 3 480,- K?

Dr��k infuzn�ho stojanu v?etn? infuzn�ho stojanu 21 2 670,- K?

p�smenem X je ozna?ena z�kladn� sestava

.....


...
3b) Voz�k transportn�, zved�n� na kliku....................V�roba ukon?ena 2/2017



...
3c) Voz�k transportn�, pevn� v��ka podvozku


X Podvozek pevn� pro pevnou plochu (bez kol, bez z�bran) 21 8 810,- K?
X Kole?ka 2 x 200 mm plastov� + 2 x 520 mm, polocentr�ln� brzda 21 7 980,- K?

Nebo: Kole?ka 4 x 200 mm bantamov�, 4x brzda 21 5 890,- K?

Nebo: Z�brany nerezov� odklopn� � sada 2 ks 21 5 760,- K?
X Lo�n� plocha 2-d�ln�, ?aloun?n� + zdravonick� ko�enka, neodn�mateln� 21 7 960,- K?

Nebo: Lo�n� plocha 2-d�ln� neodn�mateln� pevn�, nerentgenovateln� plocha
21 7 760,- K?

Matrace pro lo�nou plochu s�manipula?n�mi �chyty, potah ko�enka, 200x65x5cm 21 2 490,- K?

Nebo: Matrace pro lo�n� plochu s�manipula?n�mi �chyty potah ko�enka 200x65x7cm 21 3 480,- K?

Dr��k infuzn�ho stojanu v?etn? infuzn�ho stojanu
21 2 670,- K?

p�smenem X je ozna?ena z�kladn� sestava
....


...

Transportni? vozi?k s nos�tky, s pevnou nebo v��kov? stavitelnou vy?�kou podvozku, kliknout na: TRANSPORTN� VOZ�K S NOS�TKY




> nahoru <
Aktualizováno Sobota, 15 Únor 2020 15:14